dofinansowany jest przez Unię Europejską
Projekt Český Tĕšín/Cieszyn INEurope dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020. nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001096

Opis projektu

Projekt: Český Těšín/Cieszyn INEurope
Nr rejestracyjny: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001096

Po wstąpieniu Czech i Polski do Unii Europejskiej, a następnie do Strefy Schengen, zmianie uległy priorytety współpracy międzynarodowej, w tym transgranicznej. W regionach przygranicznych doszło do istotnego przeformułowania celów i wyzwań współpracy transgranicznej; zdezaktualizowały się problemy związane z barierami przestrzennymi, systemem kontroli czy swobodnym poruszaniem się osób i dóbr. Niwelowanie tych problemów było jednym z głównych wyzwań współpracy instytucjonalnej do roku 2007. W perspektywie 2007-2013 ze środków POWT udało się zrealizować projekty infrastrukturalne łączące przestrzeń obu miast, co zdecydowanie ożywiło życie wzdłuż rzeki Olzy – do niedawna dość nieprzyjaznej i ściśle nadzorowanej strefy. Po wstąpieniu do Strefy Schengen, wiele barier przestrzennych, administracyjnych, geopolitycznych i prawnych przestało istnieć. Barierami pozostającymi we wspólnych przestrzeniach polskiego i czeskiego Cieszyna, są bariery kulturowe, historyczne i mentalności, które są wynikiem wieloletniej izolacji obywateli obu miast w okresie 1945-1989. Choć dzięki wejściu do Strefy Schengen udało się scalić organizm miejski obu miast, nie udało się wprowadzić długofalowego wspólnego podejścia w zakresie wzajemnego poznawania się i budowania wspólnej przestrzeni do życia kulturalno-społecznego obywateli polskiej i czeskiej strony Cieszyna na bazie współpracy instytucjonalnej obu samorządów.

CEL PROJEKTU:
Celem projektu jest wzmocnienie kapitału współpracy instytucjonalnej miast partnerskich – Cieszyna i Czeskiego Cieszyna przy bliskiej współpracy z partnerami regionalnymi tj. obiema częściami Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko poprzez stworzenie strategii w zakresie kreowania wspólnej przestrzeni społeczno-kulturowej miasta podzielonego. Celem dokumentu jest wyznaczenie celów i wyzwań w zakresie integracji społeczności lokalnych, stworzeniu wspólnej oferty kulturalnej i turystycznej, a także części strategii dotyczącej marketingu i identyfikacji wizualnej dla promowania wspólnych przedsięwzięć. Strategia będzie obejmowała następujące bloki tematyczne: planowanie przestrzenne, współpraca instytucjonalna i usługi publiczne, współpraca w zakresie kulturowo-społecznym, wspólna oferta i produkty turystyczne, wspólny marketing – m.in. logo i będzie stanowiła wytyczne współpracy transgranicznej.

 

GŁÓWNE DZIAŁANIA PROJEKTU:
Zakładany cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań:

  1. Stworzenie platformy współpracy transgranicznej w celu wsparcia obu miast w tworzeniu średniookresowej strategii rozwoju przestrzeni społeczno-kulturowej.
  2. W oparciu o wyniki prac tematycznych grup roboczych i doświadczeń z dwóch pobytów studyjnych w miastach podzielonych wypracowanie średniookresowej strategii współpracy instytucjonalnej Cieszyna i Czeskiego Cieszyna.
  3. Stworzenie części strategii dotyczącej marketingu i wizualizacji graficznej dla promowania wspólnych przedsięwzięć kulturalno-społecznych czy turystycznych. Wszystkie podejmowane działania są wspólne. Obie części Euroregionu (RSTS i Olza) są podmiotami wspierającymi przygotowanie strategii oraz wymianę doświadczeń

 

Budżet projektu:
Całkowite wydatki: 117 611,12 Euro
Całkowite wydatki kwalifikowalne: 117 611,12 Euro
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 99 969,45 Euro
Krajowe środki publiczne: 17 641,67 Euro, tj.:
Środki finansowe z budżetu Państwa (ČR) 3 235,83 Euro
Środki finansowe z budżetu gmin: 6 467,34 Euro
Inne krajowe środki publiczne: 7 938,5 Euro
(Dane na podstawie wniosku o dofinansowanie)
Partner wiodący projektu: Město Český Těšín
Partner Projektu: Miasto Cieszyn, Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej OLZA

skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy
* Pola obowiązkowe